close
bgclip01

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้ ล่าสุด

เครื่องตัดไฟรั่ว

    เครื่องตัดไฟรั่ว หรือที่รู้จักกันว่า “เครื่องกันไฟดูด” คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ป้องกันอันตราย โดยตัดไฟที่ไหลผ่านตัวมัน ในกรณีที่พบว่ามีกระแสไฟฟ้าบางส่วนรั่วหายไป
คือ ไม่ไหลย้อนกลับไปตามสายไฟของการไฟฟ้า แต่กลับมีไฟรั่วไหลไปที่อื่น เช่น รั่วไหลลงไปในดิน โดยผ่านร่างกายมนุษย์เมื่อมีการสัมผัสไฟ หรือ รั่วผ่านฉนวนที่ชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
เครื่องตัดไฟรั่วอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (ELCB, GFCI) เครื่องตัดกระแส (เศษ) เหลือ (RCD, RCCB, RCBO) เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว
    ป้องกันอันตรายจากไฟดูด (ตัดไฟรั่วที่ไหลผ่านร่างกาย)„ ป้องกันอัคคีภัย (ตัดไฟรั่วที่ไหลลงดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า ในกรณีที่เครื่องป้องกันกระแสเกิน เช่น ฟิวส์หรือ
เบรกเกอร์ไม่ทำงาน หรือทำงานช้าเนื่องจากปริมาณกระแสไฟรั่วมีค่าต่ำ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้)

ประเภทเครื่องตัดไฟรั่ว
    เครื่องตัดไฟรั่วจะมีอยู่หลายประเภทในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    1. เครื่องตัดไฟรั่วที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ (RCBO) สามารถใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่วและกระแสลัดวงจร
    2. เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจร (RCCB) จึงต้องใช้ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้วยทุกครั้ง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องตัดไฟรั่วที่มีอยู่ปลอดภัย
    เราสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตัดไฟรั่วที่มีอยู่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยได้หรือไม่ ดังนี้
    - ควรมีการติดตั้งพร้อมกับติดตั้งระบบสายดิน (ดูรายละเอียดเรื่องสายดิน)
    -„ ควรมีการติดตั้งเข้าสายอย่างถูกต้อง การต่อสายที่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะไม่ทำงาน สายไฟที่เข้าและออกต้องไม่รวมสายดิน ตำแหน่งของการต่อลงดิน ต้องอยู่ก่อนด้านไฟเข้าของเครื่องตัด
ไฟรั่ว
    -„ การกดปุมทดสอบเป็นประจำเป็นเพียงการทดสอบว่ากลไกการตัดวงจร ยังสามารถทำงานได้เท่านั้น (ไม่สามารถบอกได้ว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ สามารถตัดได้ไวหรือไม่)
    - การตรวจสอบการทำงานต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD tester) ว่าสามารถตัดไฟรั่วได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

ล่าสุด 13/11/2015 eye 2220
right-plug
totop